УПРАВНИ ОДБОР

Управни одбор је извршни орган Кластера, који се стара о спровођењу циљева Кластера који су
утврђени Статутом Кластера.

Управни одбор има 5 чланова, које бира и опозива Скупштина.

Мандат чланова Управног одбора траје 2 године и могу се поново бирати на исту функцију.

Председник Скупштине је уједно и Председник Управног одбора.

Управни одбор из реда својих чланова бира Потпредседника и секретара Управног одбора.

Управни одбор:

 1. Руководи радом Кластера између две седнице Скупштине и доноси одлуке ради
  остваривања циљева Кластера;
 2. Организује редовно обављање делатности Кластера;
 3. Поверава посебне послове појединим члановима;
 4. Доноси финансијске одлуке;
 5. Одлучује о покретању поступка за измене и допуне Статута, сопственом иницијативом или
  на предлог најмање 5 чланова Кластера и припрема предлог измена и допуна, који подноси
  Скупштини на усвајање;
 6. Одлучује о покретању поступка за надокнаду штете у случајевима из члана 25. Став 2. Закона
  о удружењима и, по потреби, одређује посебног заступника Кластера за тај поступак;
 7. Одлучује о другим питањима за која нису, законом или овим статутом, овлашћени други
  органи Кластера.
 8. Управни одбор се стара о редовном информисању чланства и јавности о раду и активностима
  Кластера, непосредно или путем интерних публикација, односно саопштењима за јавност,
  или на друге одговарајуће начине.

Управни одбор Кластера “УЈЕДИЊЕНИ ЗА КВАЛИТЕТ”

Иван Станковић

Председник Управног одбора

Биографија…

Иван Смајловић

Потпредседник Управног одбора

Биографија…

Др Родољуб Живадиновић

Члан Управног одбора

Биографија…

Катарина Делић

Секретар Управног одбора

Биографија…

Дејан Вељовић

Члан Управног одбора

Биографија…