ДОКУМЕНТАЦИЈА

Стратешки циљеви Кластера “УЈЕДИЊЕНИ ЗА КВАЛИТЕТ”

Циљеви Кластера су:
Успостављање и остваривање сарадње ради извршења обавеза прописаних одредбама Закона о
вину („Службени Гласник РС“, број 41/2009 и 93/2012), о јаким алкохолним пићима („Службени
Гласник РС“, број 1 Закона) и прописима донетим на основу ових закона и Правилника о квалитету
меда и других производа од пчела („Сл. Гласник РС”, број 101/2015.) и добре пчеларске праксе, као
и обавеза које проистичу из регулативе Европске уније (ЕУ), које се односе на успостављање и
функционисање географске ознаке порекла и ознаке порекла вина, односно на производњу вина и
јаких алкохолних пића и меда са географском ознаком порекла и са ознаком назначеног и
контролисаног назива или порекла, и меда, и с тим у вези израдом Јединственог документа о
производњи грожђа, воћа, вина, алкохолних пића, и меда са ознаком географског порекла или
ознаком назначеног и контролисаног назива или порекла (у даљем тексту: Јединствени документ),
који се – у циљу успостављања ове ознаке и њеног званичног признавања – подноси Министарство
пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије.
Унапређење производње вина, јаких алкохолних пића и меда са географском ознаком порекла и
ознаком назначеног и контролисаног назива или порекла посебно обухвата следеће:

 1. Међусобну сарадњу, размену искуства и координисање активности чланова у примени
  агротехничких и ампелотехничких мера, у подизању и подизању и одржању винограда и
  воћњака, као и пружању стручне помоћи у контроли квалитета и квантитета производње
  грожђа и воћа својих чланова, у очувању специфичности и карактеристика винограда,
  воћњака и пчелињака својих чланова Кластера, у складу са усвојеним Јединственим
  документом, а у складу са усвојеном Рејонизацијом виноградарских и воћарских
  географских производних подручја Републике Србије,
 2. Сарадњу, размену искустава, координирање активности чланова у примени енолошких
  поступака и енолошких средстава ради истицања специфичности назначених вина и
  побољшања квалитета вина, производње вина и јаких алкохолних пића са географском
  ознаком порекла и ознаком назначеног и контролисаног назива или порекла, очување и
  истицање карактеристика и специфичности вина и јаких алкохолних пића назначених ознака
  у складу са усвојеним Јединственим документом,
 3. Организовање саветовања, семинара и других облика усавршавања својих чланова, како и
  производњи грожђа, воћа и меда, тако и у производњи вина, јаких алкохолних пића и меда
  са географском ознаком порекла и ознакама назначеног и контролисаног назива или
  порекла,
 4. Дефинисање и доношење протокола за сертификацију и контролу квалитета производа
  чланова Кластера и подизања њихове конкурентности на тржишту;
 5. Рад на доношењу докумената за бољу организацију и управљање Кластером;
 6. Међусекторска сарадња на темама од значаја између виноградара, воћара, произвођача
  вина, произвођача јаких алкохолних пића, откупљивача и дистрибутера меда и пчеларских
  удружења и организација у Србији;
 7. Заједнички наступ на иностраним тржиштима;
 8. Повећање сарадње са ресорним Министарством пољопривреде и инспекцијским службама
  на терену;
 9. Заједнички наступ у заштити домаћег тржишта од увозне робе са дампинг ефектом домаћим
  произвођачима;
 10. Рад на припреми битних докумената као и предлагање доношења и израда предлога
  законских и подзаконских аката битних за одржавање конкурентности домаћих
  произвођача;
 11. Сарадња са другим организацијама (Друштва за заштиту потрошача, едукација потрошача и
  др.);
 12. Сарадња са сличним организацијама у региону и свету;
 13. Учествовање на пројектима од значаја за чланове Кластера;
 14. Активности и борба против нелојалне конкуренције и сиве зоне промета на тржишту;
 15. Едукација јавности о значају квалитетних, аутентичних производа са додатом вредношћу на
  тржишту и њихових ознака преко медија, друштвених мрежа, конференцијама,
  радионицама и слично;
 16. Консултантска подршка члановима кластера;
 17. Дефинисање и организовање комисија, подкомисија и радних група у оквиру кластера
  према секторима и дефинисање њихових надлежности за одређене области деловања и
  активности;
 18. Вођење статистичких података о произведеним количинама и другим комерцијалним
  информацијама чланова Кластера;
 19. Спровођење мониторинга производње и дистрибуције како би се обезбедило стриктно
  придржавање употребе и продаје робе;
 20. Спровођење техничких студија и промоција свих мера које могу да унапреде услове у
  производњи, промоцији и маркетингу и продаји;
 21. Вођење статистичких података о прикупљеним информацијама;
 22. Заштита интереса свих својих чланова на тржишту;
 23. Учествовање у предлагању и консултацијама и помагању у формирању откупних цена
  производа и сировина неопходних за производњу;
 24. Обезбеђивање неопходних информација од значаја својим члановима
 25. Организовање научно-пословних конференција на тему конкурентности, проблема, изазова
  у производњи и продаји, довођења кључних говорника и других гостију и партнера из света;
 26. Учествовање у билатералним и трилатералним пројектима у региону;
 27. Унапређивање заштите животне средине;
 28. Учествовање у свим врстама пројеката који доприносе унапређењу, очувању и заштити
  животне средине у најширем смислу;
 29. Организовање заједничких фестивала и сајмова;
 30. Присутност у медијима;
 31. Формирање тима за праћење и пријаву надлежним инспекцијама нелегалних произвођача
  који продају вино и јака алкохолна пића, као и нелојалне конкуренције која ставља у промет
  производе са дампинг ефектом (вина, јака алкохолна пића и мед);
 32. Покретање иницијативе у сарадњи са Министарством пољопривреде са циљем
  информисања пољопривредних газдинстава шта смеју, а шта не смеју да продају и како да
  уђу у легалне токове;
 33. У сарадњи са Министарством пољопривреде формирање тима за анализу аутентичности
  вина, јаких алкохолних пића и меда у угоститељским објектима, и контроле, пријаве и
  анализе на аутентичност производа (вина, ракија и меда) са дампинг ценама у трговинским
  ланцима и продавницама на тржишту Србије и предлагање драконских казни за оне који
  продају фалсификовану робу у амбалажи легалних произвођача;
 34. Међусекторска сарадња на подизању капацитета примарне пољопривредне производње
  (воћњаци и виногради) и сарадња са СПОС (Савезом пчеларских организација Србије) на
  тему (правила и агротехничке мере у воћњацима и виноградима у циљу заштите пчела)